Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din Romania

Proiect ACF 2021 - 2023

Comunicat de presă

Active-citizens-fund-4x-1

Cea de-a 13-a ediție a evenimentului tradițional marca FOND - Școala Română de Dezvoltare

Pe 22 iulie 2021 a avut loc cea de-a 13-a ediție a evenimentului tradițional marca FOND, Școala Română de Dezvoltare (Romanian Development Camp), la Sinaia, Hotel Palace. Şcoala Română de Dezvoltare reprezintă deja un eveniment brand pentru comunitatea naţională de dezvoltare, la care participă: reprezentanţi ai ministerelor de linie din România, ai sectorului neguvernamental și mediul academic.

Tematica celei de-a 13-a ediții a fost „Europe after COVID-19, from recovery to development, priorities and resources”. Prin intermediul evenimentului, FOND și-a propus să dezbată alături de cei peste 60 participanți: parteneri guvernamentali, mediul academic și sectorul neguvernamental subiecte precum: Planul Național de Redresare și Reziliență, tendințele actuale și noile priorități în era post-COVID-19 în materie de finanțare pentru dezvoltare, dar și subiectul rezilienței societății civile în timpul pandemiei. Evenimentul are loc în cadrul proiectului Consolidarea Capacității și Sustenabilității FOND și a Organizațiilor Active în Domeniul Cooperării pentru Dezvoltare Internațională în România.

Proiectul este derulat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare (FOND), cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este de a consolida capacitatea FOND și a membrilor săi de a contribui la implementarea corespunzătoare a politicii naționale de cooperare pentru dezvoltare și implicarea organizațiilor neguvernamentale în acest demers (atât la nivel de consultare, cât și prin proiecte concrete), dar și la schimbarea de atitudini privind reticența actorilor publici (îndeosebi la nivel politic) de a colabora cu sectorul ONG.

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.”

„Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă!”

English below:

The 13th edition of the traditional event brand FOND - Romanian Development Camp

On July 22, 2021, the 13th edition of the traditional brand event The Romanian NGDO Platform (FOND), the Romanian Development Camp, took place in Sinaia, Hotel Palace. The Romanian Development Camp already represents a brand event for the national development community, at which participate: representatives of the line ministries of Romania, of the non-governmental sector and from the academic environment.

The theme of the 13th edition was „Europe after COVID-19, from recovery to development, priorities and resources”. Through the event, FOND aimed to discuss with the over 60 participants: government partners, academia and the non-governmental sector topics such as: National Recovery and Resilience Plan, current trends and new priorities in the post-COVID-19 era on financing for development, but also the subject of civil society resilience during the pandemic. The event took place within the project Strengthening the Capacity and Sustainability of FOND and NGOs Active in International Development Cooperation in Romania.

Project implemented by The Romanian NGDO Platform (FOND), with the financial support of the Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014-2021. The aim of the project is to strengthen the capacity of FOND and its members to contribute to the proper implementation of the national development cooperation policy and the involvement of non-governmental organizations in this endeavor (both at consultation level and through concrete projects), but also to change attitudes towards the reluctance of public actors (especially at the political level) to collaborate with the NGO sector.

The Active Citizens Fund Romania programme is funded through the EEA Grants 2014-2021. The overall objective of the Grants is to reduce economic and social disparities, and to strengthen bilateral relations between 15 beneficiary countries and the Donor States (Iceland, Liechtenstein and Norway). The programme is administered by a consortium composed of Civil Society Development Foundation, Romanian Environmental Partnership Foundation, Resource Center for Roma Communities, PACT Foundation and Frivillighet Norge, acting as Fund Operator designated by FMO – Financial Mechanism Office of the EEA and Norway Grants. The objectives of the Active Citizens Fund Romania are to strengthen civil society and active citizenship and to empower vulnerable groups. With a total allocation of 46,000,000 euro, the programme pursues a long-term development of the civil society sector sustainability and capacity, stepping up its role in promoting democratic participation, active citizenship and human rights, while strengthening bilateral relations with organizations from the Donor States, Iceland, Liechtenstein, and Norway. For more information about the Active Citizens Fund in Romania, please go to www.activecitizensfund.ro. For more information about the EEA and Norway Grants, go to www.eeagrants.org.

''Working together for a green, competitive and inclusive Europe!''

Consolidarea Capacității și Sustenabilității FOND și a Organizațiilor Active în Domeniul Cooperării pentru Dezvoltare Internațională în România

 

logo

 

„Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”

Anunțăm lansarea noului proiect derulat de FOND, implementat în perioada aprilie 2021 – septembrie 2023.

În vederea consolidării capacității și sustenabilității FOND, dar și a organizațiilor active în domeniul cooperării pentru dezvoltare internațională în România, FOND va derula, în cadrul proiectului, următoarele activități:

  • organizarea de conferințe naționale pe teme conexe domeniului;
  • organizarea de sesiuni instruire și formare, în conformitate cu nevoile identificate ale principalilor beneficiari și grupuri ținta din proiect;
  • planificarea strategică multi-anuală și dezvoltare organizațională, la nivel de Federație și de organizații membre;
  • derularea de activități de cercetare, monitorizare, advocacy și networking la nivel național;
  • creșterea vizibilității activităților FOND și a organizațiilor membre în domeniu.

Proiectul urmărește să dezvolte o serie de instrumente care să aducă o contribuție substanțială în consolidarea FOND și a organizațiilor active din sectorul cooperării pentru dezvoltare internațională, un domeniu fundamental care se află pe agenda globală.

„Proiectul este derulat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare (FOND) în și beneficiază de o finanțare în valoare de 215 023 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați https://eeagrants.orgInformații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la https://activecitizensfund.ro.”

English below:

Strengthening the Capacity and Sustainability of FOND and NGOs Active in International Development Cooperation in Romania.

„Working together for a green, competitive and inclusive Europe”

We announce the launch of the new project carried out by FOND, implemented between April 2021 - September 2023. The aim of the project is to strengthen the capacity of the Romanian NGDO Platform and its members in order to contribute to the proper implementation of the national development cooperation policy and the involvement of non-governmental organizations in this endeavor, but also to change attitudes on public actors' reluctance to collaborate with the NGO sector.

In order to strengthen the capacity and sustainability of the Romanian NGDO Platform and of the organizations active in the field of cooperation for international development in Romania, FOND will carry out the following activities:

  • organizing national conferences on topics related to the field;
  • organizing training and education sessions, in accordance with the identified needs of the main stakeholders and target groups in the project;
  • multi-annual strategic planning and organizational development, at the level of the Federation and member organizations;
  • conducting research, monitoring, advocacy and networking activities at national level;
  • increasing the visibility of the Romanian NGDO Platform and of the member organizations in the field.

The project aims to develop a number of instruments that will make a substantial contribution to strengthening the Romanian NGDO Platform and the organizations active in the field of international development cooperation, a key area on the global agenda.

„The project is implemented by and benefits from a 215 023 euros grant from Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants Grants 2014 -2021. The content of this website does not necessarily reflect the official position of the EEA and Norway Grants 2014-2021; for more information visit http://www.eeagrants.org. More details about Active Citizens Fund Romania are available at http://www.activecitizensfund.ro.”

Autentificare intranet
> ti-ai uitat parola? click aici!

FOND

Website realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene si al Agentiei de Dezvoltare Austriece, prin proiectul european TRIALOG.